> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 399 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 399 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Участие на Община Смолян като партньор на Сдружение „Проект „Родопи” по проект „Популяризиране на възобновяемите енергийни източници, като основен инструмент за устойчиво местно развитие и в борбата с неблагоприятните промени в глобалния климат” за кандидатстване по Програмата за малки проекти  на Глобалния Екологичен Фонд   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 8 и 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     Р Е Ш И:   1.      Дава съгласие Община Смолян да участва като партньор на Сдружение „Проект „Родопи” по проект „Популяризиране на възобновяемите енергийни източници, като основен инструмент за устойчиво местно развитие и в борбата с неблагоприятните промени в глобалния климат” за кандидатстване по Програмата за малки проекти  на Глобалния Екологичен Фонд. 2.      Дава съгласие да се внедри система за оползотворяване на слънчевата енергия за нуждите на плувния басейн на VІІ СОУ „Отец Паисий” – гр. Смолян. 3.      Дава съгласие при одобрение на проекта Община Смолян да осигури част от съфинансирането на проектните дейности в това число 20 000 лв. финансов принос и 656.02 лв. нефинансов принос. 4.      Дава съгласие Кмета на Община Смолян да подпише Споразумение за партньорство по горе посочения проект със Сдружение „Проект Родопи”. 5.      Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме съответни действия за подготвяне на необходимите документи за партньорство в проектопредложението.