> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 398 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010

Р Е Ш Е Н И Е № 398 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 329/28.09.2009 г. на Общински съвет – Смолян относно поемане на дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД по реда на Закона за общинския дълг   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   Р Е Ш И:   1.      Изменя т. 1 от Решение № 329/28.09.2009 г. в частта му – максимален размер на дълга и условия за погасяване, както следва: Ø      Максимален размер на дълга – 3 109 511,46 лв. /три милиона сто и девет хиляди петстотин и единадесет лева и четиридесет и шест стотинки/. Ø      Условия за погасяване:  Срок на погасяване – до 14 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.