> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 397 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 397 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО:  Преобразуване на детски градини   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10, ал. 7 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета   Р Е Ш И:   1.      Дава съгласие да бъдат преобразувани целодневните детски градини в селата Смилян, Могилица и Арда и полудневните детски градини в селата Кутела и Виево. 2.      Преобразуването да се извърши чрез сливане, както следва: Ø      Полудневна детска градина в село Кутела и Полудневна детска градина в село Виево, с групите й в селата Славейно и Петково, преминават към Обединено детско заведение – село Момчиловци. При наличие на необходимия брой деца учебният процес се провежда по места; Ø      Целодневна детска градина – село Смилян преминава към Обединено детско заведение – село Смилян; Ø      Целодневна детска градина – село Могилица преминава към Целодневна детска градина – село Арда. При наличие на необходимия брой деца учебният процес се провежда по места.