> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 396 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 396 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.04.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 27

21.04.2010
ОТНОСНО:  Откриване на Обединен детски комплекс – Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета    Р Е Ш И:   1.      Общински съвет – Смолян предлага на Министъра на образованието, младежта и науката да открие Обединен детски комплекс – Смолян като обслужващо звено в системата на народната просвета.  2.      Упълномощава Кмета на Община Смолян да предприеме съответните действия по процедурата за откриване на Обединен детски комплекс–Смолян като общинско обслужващо звено в системата на народната просвета.