> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 394 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА 23.03.2010 ГОДИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 394 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА 23.03.2010 ГОДИНА

21.04.2010
ОТНОСНО: Кандидатстване на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”АД, гр.Смолян по Оперативна програма „Регионално развитие”   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и от Закона за местното самоуправление и местната администрация                                                                      Р Е Ш И:   1.      Общински съвет – Смолян, декларира, че предназначението на поземлен имот с идентификатор 67653.918.142, участващ в Урегулиран поземлен имот ІІ – За Окръжна болница, кв.12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ц.ч., актуван с Акт за публична общинска собственост № 210/08.12.1999 година, върху който е разположена сградата на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, обект на интервенция по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян няма да бъде променяно за период не по-малък от пет години след приключване на дейностите по него. 2.      Допуска предварително изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.