> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 393 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 393 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010
ОТНОСНО:  Приемане на бюджета на Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 7 от Закона за общинския бюджет и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния  бюджет на Република България за 2010 година, ПМС № 324 от 30.12.2009 година на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет за 2010 година и писмо № ФО – 1/13.01.2010 година  на Министерство на Финансите за съставянето на бюджета Р Е Ш И:   Приема плана на приходите за делегираните от държавата дейности в размер на 15 945 771 лв. /Приложение № 1/, в т.ч. по видове:                         1.1. Обща субсидия за държавни дейности – 14 649 014 лв., в т.ч.: Функция                                                                     Разчетена субсидия “Общи държавни служби”                                                                   1 361 445 “Отбрана и сигурност”                                                                            144 400 “Образование”                                                                                       8 057 502 “Здравеопазване”                                                                                  1 482 546 “Социално осигуряване подпомагане и грижи”                                2 622 628 ”Почивно дело, култура и религиозни дейности”                                980 493 ВСИЧКО:                                                                                14 649 014     1.2. Преходен остатък от 2009 година – 1 326 846 лв., в т.ч.: ·        1 131 742 лв., показан в Приложение № 2 и ·        Преходен остатък от 2009 година, разпределен, съгласно § 31, ал. 2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 година с решение на Общински съвет – 195 104 лв., отразен в Приложение № 3. 1.3. Временно съхраняване на средства – (-) 30 089 лв.   Приема плана на приходите за местни дейности в размер на 18 729 185 лв. /Приложение № 4/, в т.ч. от: Вид приход                                                                                   Сума на прихода Данъчни приходи                                                                                     4 780 000 Общински такси                                                                                       4 852 000 Приходи и доходи от собственост                                                          2 860 000 Други неданъчни приходи                                                                          160 000 Постъпления от продажби                                                                       2 989 361 Глоби, санкции и наказателни лихви                                                           60 000 Приходи от концесии                                                                                    50 000 Внесени данъци                                                                                           - 70 000 Изравнителна субсидия                                                                               484 400 Целева субсидия за зимно поддържане                                                     481 100 Целева субсидия за капиталови разходи                                                   328 400 Целева субсидия за екологични обекти                                                  1 900 000 Целева субсидия за изграждане и ремонт на общински пътища             744 900 Погашения по дългосрочни заеми                                                         - 1 299 996 Задължения по финансов лизинг                                                                - 45 000 Временно съхраняване на средства                                                          - 405 000 Придобиване на акции                                                                                   - 9 783 Преходен остатък от 2009 година                                                                688 359 Преходен остатък от 2009 година разпределен,                                         180 444 съгласно § 31, ал. 2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 година с решение на Общински съвет, отразен в Приложение № 3                                                  ВСИЧКО:                                                                                                 18 729 185     Приема плана на разходите в размер на 34 674 956 лв. по Приложения с № 5, № 6 и № 7, в това число за: ·        Делегирани от държавата дейности –15 945 771 лв. ·        Дофинансиране – 311 060 лв. ·        Местни дейности – 18 418 125 лв.   Неусвоените средства от стандартите през 2009 година в делегираните от държавата дейности в размер на 375 548 лв., съгласно § 31, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година се разпределят по видове разходи, отразени в Приложение № 3.   Приема  лимити и разчети  за целеви  разходи, както следва: 5.1    Размер на режийните разноски за функция „Образование”– 0,05 лв.; 5.2    Утвърждава помощи по решение на Общинския съвет в размер на 15 000 лв., в това число – 1 000 лв. за погребения и 14 000 лв. други помощи. Упълномощава Кмета на Общината да отпуска тези помощи в размер до 500 лв. за едно лице, а над 500 лв. помощите да се отпускат след решение на  Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности; 5.3    Утвърждава средства за дейност на клубовете на пенсионерите в размер на 14 000 лв. и за общински мероприятия, свързани с тази дейност – 1 000 лв.; 5.4    Утвърждава средства за дейност на структурите на инвалидите в размер на 2 500 лв. и за общински мероприятия, свързани с тази дейност – 1 000 лв.; 5.5    Утвърждава средства за спортните клубове в размер на 15 000, които се разпределят от Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта и за общински спортен календар в размер на 10 000 лв.; 5.6    Утвърждава средства за компенсиране намаленията на пътуванията в градския транспорт в размер на 186 000 лв., в това число за ученици в размер на 86 000 лв. и за пенсионери – 100 000 лв.; 5.7    Определя представителни разходи на Кмета в размер на 30 000 лв., и на Председателя на Общински съвет – Смолян в размер на 500 лв. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2010 година, съгласно Приложение № 8.  Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски с карти в градския транспорт, съгласно Приложение № 10. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, във функция “Образование”, които имат право на заплащане на част от транспортните разходи в рамките до 85 % от действителните разходи, съгласно предоставените допълнителни средства от централния бюджет по Приложение № 11. Утвърждава списък на работещите в заведенията за социални услуги, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2010 година, по Приложение № 12 в рамките на утвърдените бюджетни кредити, след осигуряване на приоритетните разходи по дейността. Определя цена на купон за ползване на услугата “Детска кухня” за едно дете, за един ден в размер на 0.50 лв. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета:  11.1     Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности, и с изключение на училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети. 11.2     Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия размер в частта за “местните дейности”. 11.3     Да променя плана на бюджета в приходната част /със знак минус/ с фактически изразходените средства за заплащане на данъци по Закона за данък добавена стойност и Закона за корпоративна подоходно облагане за сметка на местните приходи, без да изменя общия обем на бюджета. Упълномощава Постоянната комисия по бюджет и финанси да одобрява командировките в страната и чужбина на Председателя на Общинския съвет и на Кмета на Общината. Поемането на задължения и извършването на разходи да се извършват до размера на предоставените трансфери и реализирани собствени постъпления и да се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения, храна, стипендии, медикаменти и горива са приоритетни. Приема приходно-разходната сметка на извънбюджетните средства на Община Смолян за 2010 година по Приложение № 9. Приема разпределението на паричните постъпления по § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” в Община Смолян през 2010 година по Приложение № 13. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за “местни дейности” да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината. Възлага на Кмета на Община Смолян да разплати през 2010 година     просрочени задължения към 31.12.2010 г.  в размер на  1 475 243 лв. и да предприеме действия за събиране на просрочените вземания в размер на 195 831 лв. Възлага на Кмета на Общината да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в рамките на приетия бюджет. Възлага на Кмета на Община Смолян в консултации с кмета на Община Девин да потърси възможности за между общинско коопериране за пътя Смолян – Мугла, Мугла – Тешел. Във връзка с постъпилата докладна записка от общинските съветници Георги Василев, Коста Начев и Стоян Иванов относно защита на населението от град Смолян при възможни наводнения, вследствие прииждане на реките Черна и Бяла, както и Апела от гражданите на комплекс „Прогресите”, бл. „Изгрев” и бл. „Пролет” в кв. Устово, подкрепен с подписка, възлага на Кмета на Общината да изготви преписка до Междуведомствената комисия за бедствия и аварии за отпускане на необходимите средства за корекция на реките Черна и Бяла и обезопасяване на района с цел предотвратяване на бъдещи наводнения. Във връзка с предприета инициатива от „ИСА 2000” ЕООД относно рехабилитация на ул. „В. Профиров” възлага на Кмета на Общината да изготви Споразумение за Публично-частно партньорство между Община Смолян и „ИСА 2000” ЕООД за рехабилитация на ул. „В. Профиров” гр. Смолян.