> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 392 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 392 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010
ОТНОСНО:  Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2009 година на Община Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, чл. 30, ал. 1, чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети и чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг   Р Е Ш И:   1.      Приема окончателния план и отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Смолян към 31.12.2009 година по Приложения от № 1 до № 8 включително. 2.      Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2009 година на община Смолян, по Приложение № 9.