> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 391 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 391 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010
ОТНОСНО: Приемане на нова структура и утвърждаване разходите за заплати за един месец през 2010 година, за делегираните от държавата дейности и за работещите в местните дейности   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     Р Е Ш И:   1.      Отменя Решение № 100 от 26.06.2008 г. и Решение № 270 от 09.07.2009 г. на Общински съвет – Смолян. 2.      Приема структурата на община Смолян и утвърждава разходите за заплати за един месец през 2010 година за делегираните от държавата дейности, дофинасиране  и за работещите в местните дейности, считано от 15.02.2010 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. 3.      Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
  1. Приложения 1 и 2