> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 390 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 390 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010
ОТНОСНО:  Приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, в изпълнение на Закона за туризма и измененията към него, публикувани в ДВ, бр. 39 от 2004 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 93, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси     Р Е Ш И:   1.      Приема Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за  2010 година, съгласно Приложение № 1.  
  1. Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2010 година