> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 389 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 389 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010
ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища Р Е Ш И:   Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2010 година. Възлага на Кмета на Общината да подпише договори с всяко читалище в Община Смолян за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2010 година. Възлага на Кмета на Общината да публикува Годишната програма на интернет страницата на Община Смолян.   Приложение № 1 – Годишна програма за развитие на читалищната  дейност в Община Смолян през 2010 година  
  1. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2010г.