> Начало > Култура > Библиотеки и читалища > Регионална библиотека „ Николай Вранчев”

Регионална библиотека „ Николай Вранчев”

 

Библиотека “Николай Вранчев” – Смолян, е регионален културен институт по смисъла на чл.9 от Закона за закрила и развитие на културата и Постановление на МС № 153/28.07.2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи.
 

 

Библиотеката е връстник на всички институти и организации, образувани със създаване на бившите окръзи през 1959 година.
Създадена е на базата на читалищна библиотека „Христо Ботев”. Като наследство от читалището получава 5 800 тома литература, а днес фондът й наброява 245 217 библиотечни единици – книги, периодични, картографски и графични издания, ноти, касети, CD ROM и др. носители на информация.

На 2 юни 1966 година тържествено е открит първият дом на библиотеката, а през 1985 година тя получава своята втора сграда – истински храм на книгата и духовната култура в града. На 5 000 кв. м площ са разположени: каталожна зала, зала за свободен достъп, читалня „Точни и Хуманитарни науки”, специализиран отдел “Изкуство”, „Детски” отдел, отдел „Справочно-библиографски” и „Краезнание”, специализирани звена за комплектуване и обработка на библиотечните фондове и методическа дейност, зали за културни прояви.
С решение № 95 на Окръжния народен съвет – Смолян, през 1985 година библиотеката получава своето име – Николай Вранчев. Вранчев е известен родоповед, писател и преводач от национална величина, издател на библиотека “Ралица”.

По случай 25-годишния юбилей, през 1985 година с указ № 2945 на Държавния съвет на НРБ Окръжната библиотека е наградена с орден “Кирил и Методий” І степен.

През 1998 г. е поставено начало на автоматизацията на библиотечните процеси и в тази посока е извършена основната дейност. Изградена е информационна система с 10 работни места, които са свързани в локална мрежа, работеща на основата на базовия продукт CDS /ISIS / micro на ЮНЕСКО. През 2007 информационната система се разширява и преминава на нов софтуерен продукт – Автоматизирана библиотека PC-TM.

Информационната система на библиотеката предоставя на читателите достъп до собствени и чужди бази данни, електронни каталози – книги, периодични издания, ноти, нетрадиционни носители, голям масив библиографска информация, касаеща Средните Родопи, и електронни тематични картотеки.

От 2011 година стартира Интернет каталога на библиотеката.
В развитието си през годините стремежът на библиотеката е да запази постигнатото, да съхрани традицията в библиотечното обслужване, като я съчетава умело с новите реалности и по този начин утвърждава своето място в регионалната информационна инфраструктура .

Днес Регионална библиотека „Николай Вранчев” е:

  • Съвременен библиотечно-информационен център.
  • Естествен регионален център, който насочва националния и краеведски документален поток към потребителите от града и областта.
  • Средище за създаване, съхраняване и предоставяне за ползване уникалната краеведска информация.
  • Регионален координационен център за цялата териториална мрежа от общообразователни библиотеки – читалищни и училищни, на територията на областта, който методически подпомага всички библиотеки, събира, съхранява и предоставя на Министерството на културата и др. държавни органи информация за тяхната дейност.
  • Културен институт, работещ по различни програми и проекти в полза на местната общност.

 

За повече информация и контакти:

www.librarysm.com/
гр. Смолян
ул. „ Дичо Петров” 7
тел. 0301/ 6 27 41 Директор
6 25 24 Централа

E-mail: [email protected]