> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 388 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 388 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010
ОТНОСНО: Предоставяне на част от поземлен имот № 67653.130.54 по кадастрална карта на гр. Смолян, м. „Могилата”, попадащ под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за учредяване на право на строеж за поставяне на стълб за високо напрежение върху имот – частна общинска собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 62 от Закона за енергетиката, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи   Р Е Ш И:   1.      Дава съгласие Община Смолян да учреди право на строеж в полза на „НЕК” ЕАД, гр. София за изместване на стълб № 33 на ВЛ 110 kV с площ 9 кв. м., върху част от поземлен имот № 67653.130.54 по кадастрална карта на гр. Смолян, местност „Могилата”, целия с площ 1430 кв.м., при граници: имот № 67653.130.34, 67653.130.33, 67653.130.35, 67653.130.10 с пазарна стойност 279 (двеста седемдесет и девет) лева. 2.      Възлага на Кмета на Община Смолян да издаде заповед и сключи договор със суперфициарът на правото на строеж „НЕК” ЕАД, гр. София.