> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 387 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 387 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010
ОТНОСНО:  Разпределение на общинските жилища по вид, предназначение и местонахождение   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 28, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Р Е Ш И:                 I.      Общинските жилища се определят по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва: 1.      Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; Приложение № 1 – 90 жилища. 2.      Ведомствени; Приложение № 2 – 7 жилища. 3.      Резервни; Приложение № 3 – 5 жилища. 4.      За продажба; Приложение № 4 – 34 жилища. 5.      Защитено жилище; Приложение № 5 – 1 жилище. Общо жилища – 137.            II.      Общинският съвет възлага на кмета да изпълни изискванията на чл. 30 от Наредбата за условията реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, като се спазват точка І и ІІ от Решение № 378 от 21.01.2010 г. на Общински съвет – Смолян за жилищата от Приложение № 4.   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди                № по         Адрес и обозначение на жилището                Вид             ред             1.         Бл. „Черни връх” № 2, ап. № 7                    -    Две стаи и кухня             2.         Бл. „№ 26”, вх. А, ап. № 1                            -   Две стаи и кухня             3.         Бл. „ДЦ - 12”, ап. № 50                                 -   Една стая и бокс             4.         Бл. „ДЦ - 13”, ап. № 46                                 -   Една стая и бокс             5.         Бл. „ДЦ - 13”, ап. № 60                                 -   Една стая и бокс             6.         Бл. „ДЦ - 13”, ап. № 62                                 -   Една стая             7.         Бл. „ДЦ - 13”, ап. № 69                                 -   Една стая             8.         Бл. „ДЦ - 14”, ап. № 24                                 -   Една стая             9.         Бл. „ДЦ - 14”, ап. № 24                                 -   Една стая            10.       Бл. „ДЦ - 14”, ап. № 25                                 -   Една стая и бокс             11.       Бл. „ДЦ - 14”, ап. № 41                                 -   Една стая и бокс             12.       Бл. „ДЦ - 14”, ап. № 57                                 -   Една стая             13.       Бл. „ДЦ - 15”, ап. № 8                                   -   Една стая и бокс             14.       Бл. „ДЦ - 15”, ап. № 26                                 -   Една стая             15.       Бл. „ДЦ - 15”, ап. № 27                                 -   Една стая             16.       Бл. „ДЦ - 15”, ап. № 28                                 -   Една стая и бокс             17.       Бл. „ДЦ - 15”, ап. № 30                                 -   Една стая             18.       Бл. „ДЦ - 15”, ап. № 44                                 -   Една стая             19.       Бл. „ДЦ - 15”, ап. № 52                                 -   Една стая и бокс             20.       Бл. „ДЦ - 17”, ап. № 13                                 -   Две стаи и кухня             21.       Бл. „ДЦ - 20”, ап. № 33                                 -   Три стаи и кухня             22.       Бл. „ДЦ - 35”, ап. № 10                                 -   Четири стаи и кухня             23.       Бл. „ДЦ - 44”, ап. № 22                                 -   Една стая и кухня             24.       Бл. „ДЦ - 44”, ап. № 16, дял ІІ                      -   Една стая и кухня             25.       Бл. „ДЦ - 49”, ап. № 5                                   -   Една стая и кухня             26.       Бл. „КЦ - 5”, вх. В, ап. № 2                           -   Една стая и кухня             27.       Бл. „КЦ - 7”, ап. № 7                                      -   Една стая и кухня             28.       Бл. „КЦ - 41”, ап. № 19                                 -   Една стая и кухня             29.       Бл. „Острица” № 5, ап. № 38                        -   Една стая и кухня             30.       Бл. „Невяста” № 17, ап. № 5                         -   Една стая и кухня              31.       Бл. „Невяста” № 17, ап. № 33                       -   Две стаи и кухня             32.       Бл. „Бряст”, ап. № 2                                       -   Една стая и кухня             33.       Бл. „ГУСВ”, ап. № 5                                      -   Една стая и кухня             34.       Бл. „Подвис”, ап. № 1                                    -   Две стаи и кухня             35.       Бл. „Подвис”, ап. № 4                                    -   Две стаи и кухня             36.       Бл. „Прогрес” № 1, вх. А, ап. № 11              -   Три стаи и кухня             37.       Бл. „Прогрес” № 1, вх. В, ап. № 8                -   Три стаи и кухня             38.       Бл. „Прогрес” № 1, вх. В, ап. № 13              -   Три стаи и кухня             39.       Бл. „Прогрес” № 2, вх. А, ап. № 1                -   Три стаи и кухня             40.       Бл. „Прогрес” № 2, вх. В, ап. № 8                -   Три стаи и кухня             41.       Бл. „Прогрес” № 2, вх. В, ап. № 16              -   Три стаи и кухня                                       42.       Бл. „Прогрес” № 4, вх. В, ап. № 4                -   Три стаи и кухня                     43.       Бл. „Прогрес” № 4, вх. В, ап. № 5                -   Три стаи и кухня                     44.       Бл. „Прогрес” № 4, вх. Д, ап. № 1                -   Три стаи и кухня             45.       Бл. „Прогрес” № 4, вх. Д, ап. № 9                -   Две стаи и кухня             46.       Бл. „Прогрес” № 4, вх. Д, ап. № 10              -   Три стаи и кухня             47.       Бл. „Прогрес” № 5, вх. В, ап. № 1                -   Три стаи и кухня             48.       Бл. „Прогрес” № 5, вх. В, ап. № 3                -   Три стаи и кухня             49.       Бл. „Прогрес” № 5, вх. Г, ап. № 9                -   Три стаи и кухня             50.       Бл. „Прогрес” № 5, вх. Д, ап. № 2                -   Три стаи и кухня             51.       Бл. „Прогрес” № 5, вх. Д, ап. № 4                -   Три стаи и кухня             52.       Бл. „Прогрес” № 6, вх. А, ап. № 4                -   Две стаи и кухня             53.       Бл. „Прогрес” № 6, вх. В, ап. № 1                -   Три стаи и кухня             54.       Бл. „Прогрес” № 6, вх. В, ап. № 8                -   Две стаи и кухня             55.       Бл. „Прогрес” № 6, вх. Г, ап. № 3                -   Две стаи и кухня             56.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. А, ап. № 3        -   Три стаи и кухня             57.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. А, ап. № 4        -   Три стаи и кухня             58.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. А, ап. № 5        -   Една стая и кухня             59.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. А, ап. № 6        -   Три стаи и кухня             60.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. А, ап. № 11      -   Една стая и кухня             61.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. Б, ап. № 21       -   Две стаи и кухня             62.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. Б, ап. № 25       -   Две стаи и кухня             63.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. Б, ап. № 26       -   Една стая и кухня             64.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. Б, ап. № 31       -   Една стая и кухня              65.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. В, ап. № 37       -   Три стаи и кухня             66.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. В, ап. № 39       -   Две стаи и кухня             67.       Бл. „Трандевица” А - 1, вх. В, ап. № 44       -   Една стая и кухня             68.       Бл. „Трандевица” А - 4, ап. № 5                   -   Една стая и кухня             69.       Бл. „Трандевица” Б - 1, вх. А, ап. № 8        -   Две стаи и кухня             70.       Бл. „Трандевица” Б - 1, вх. А, ап. № 9        -   Две стаи и кухня             71.       Бл. „Трандевица” Б - 1, вх. А, ап. № 13      -   Две стаи и кухня             72.       Бл. „Трандевица” Б - 1, вх. Б, ап. № 25       -   Две стаи и кухня             73.       Бл. „Трандевица” Б - 2, ап. № 25                 -   Една стая и кухня             74.       Бл. „Трандевица” Б - 2, ап. № 29                 -   Една стая и кухня             75.       Бл. „Трандевица” Б - 2, ап. № 33                 -   Една стая и кухня             76.       Бл. „Трандевица” Б - 3, ап. № 51                 -   Три стаи и кухня             77.       Бл. „Трандевица” Б - 4, ап. № 38                 -   Две стаи и кухня             78.       Бл. „Трандевица” Б - 4, ап. № 42                 -   Две стаи и кухня             79.       Бл. „Трандевица” Б - 4, ап. № 52                 -   Три стаи и кухня             80.       Бл. „Трандевица” А - 6, ап. № 41                 -   Две стаи и кухня             81.       Бл. „Трандевица” А - 7, ап. № 1                   -   Три стаи и кухня             82.       Бл. „Трандевица” А - 7, ап. № 23                 -   Една стая и кухня  с. Смилян             83.       Бл. „Д - 1” , ап. № 1                                       -   Две стаи и кухня             84.       Бл. „Д - 2”, ап. № 3                                        -   Две стаи и кухня             85.       Бл. „Д - 2”, ап. № 11                                       -   Две стаи и кухня              с. Славейно 86.       Бл. „Д - 1”, ап. № 4                                        -   Две стаи и кухня             87.       Бл. „Д - 1”, ап. № 10                                      -   Две стаи и кухня             88.       Бл. „Д - 1”, ап. № 16                                      -   Две стаи и кухня              с. Петково             89.       Бл. „Д - 1”, ап. № 5                                        -   Една стая и кухня              с. Могилица             90.       Бл. „Д - 1”, ап. № 1                                        -   Една стая и кухня      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – Ведомствени жилища             1.       Бл. „№ 26”, вх. Б, ап. № 1                             -    Две стаи и кухня             2.       Бл. „ДЦ - 34”, ап. № 7                                    -   Две стаи и кухня             3.       Бл. „Ела”, ап. № 34                                         -   Една стая и кухня             4.       ул. „Хан Аспарух” № 4, ап. № 1                   -   Три стаи и кухня             5.       ул. „Хан Аспарух” № 4, ап. № 2                   -   Три стаи и кухня             6.       ул. „Хан Аспарух” № 4, ап. № 3                   -   Три стаи и кухня             7.       ул. „Хан Аспарух” № 4, ап. № 4                   -   Три стаи и кухня      ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – Резервни жилища             1.       Бл. „ДЦ - 15”, ап. № 6                                     -   Една стая             2.       Бл. „Ела”, ап. № 24                                          -   Една стая и кухня             3.       Бл. „Прогрес” № 5, вх. Г, ап. № 2                  -   Две стаи и кухня             4.       Бл. „Трандевица” А – 1, вх. Б, ап. № 13        -   Две стаи и кухня             5.       Бл. „Трандевица” Б – 4, ап. № 59                   -   Една стая и кухня     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – Жилища за продажба               гр. Смолян            1.       Бл. „ДЦ - 11”, вх. Б, ап. № 12                        -   Две стаи и кухня             2.       Бл. „ДЦ - 12”, ап. № 75                                   -   Една стая и кухня             3.       Бл. „ДЦ - 14”, ап. № 4                                     -   Една стая и Бокс                    4.       Бл. „ДЦ - 14”, ап. № 32                                   -   Една стая и Бокс             5.       Бл. „ДЦ - 15”, ап. № 10                                   -   Една стая и Бокс             6.       Бл. „ДЦ - 15”, ап. № 12                                   -   Една стая и Бокс             7.       Бл. „ДЦ - 43”, вх. В, ап. № 27                         -   Една стая и кухня             8.       Бл. „ДЦ - 50” , вх. Б, ап. № 11                        -   Три стаи и кухня             9.       Бл. „ДЦ - 50”, вх. Б, ап. № 17                           -   Една стая и кухня             10.     Бл. „КЦ - 27”, вх. А, ап. № 5                           -   Една стая и кухня             11.     Бл. „Острица” № 5, ап. № 15                          -   Две стаи и кухня             12.     Бл. „ДАП”, ап. № 26                                        -   Три стаи и кухня             13.     Бл. „Соколица” № 3, ап. № 5                          -   Две стаи и кухня             14.     Бл. „Соколица” № 5, ап. № 15                        -   Две стаи и кухня             15.     Бл. „Извор” № - 1, вх. А, ап. № 6                   -   Две стаи и кухня             16.     Бл. „Извор” № - 1, вх. А, ап. № 10                 -   Две стаи и кухня             17.     Бл. „Извор” № - 1, вх. А, ап. № 14                 -   Две стаи и кухня             18.     Бл. „Извор” № - 1, вх. Б, ап. № 11                  -  Четири стаи и кухня             19.     Бл. „Прогрес” № 4, вх. А, ап. № 2                  -   Три стаи и кухня             20.     Бл. „Прогрес” № 6, вх. А, ап. № 2                  -   Две стаи и кухня             21.     Бл. „Трандевица” А - 2, ап. № 27                    -   Една стая и кухня             22.     Бл. „Трандевица” Б - 1, ап. № 1                      -   Две стаи и кухня             23.     Бл. „Трандевица” Б - 1, ап. № 17                    -   Две стаи и кухня             24.     Бл. „Трандевица” Б - 2, ап. № 59                    -   Една стая и бокс             25.     Бл. „Трандевица” Б - 4, вх. Г, ап. № 41          -   Две стаи и кухня             26.     Бл. „Трандевица” Б - 4, вх. Г, ап. № 43          -   Две стаи и кухня             27.     Бл. „Трандевица” Б - 4, вх. Г, ап. № 44          -   Две стаи и кухня             28.     Бл. „Трандевица” А - 6, ап. № 35                   -   Една стая и кухня             29.     Бл. „Трандевица” А - 7, ап. № 2                     -   Една стая и кухня             30.     Бл. „Трандевица” А - 7, ап. № 5                     -   Една стая и кухня             31.     Бл. „Трандевица” А - 7, ап. № 14                   -   Една стая и кухня              с. Славейно             32.     Бл. „Д - 1”, ап. № 14                                       -   Две стаи и кухня             33.     Бл. „Д - 1”, ап. № 15                                       -   Две стаи и кухня              с. Могилица             34.     Бл. „Д - 1”, ап. № 5                                        -   Две стаи и кухня                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 – Защитено жилище              1.     Бл. „Трандевица” А - 1, вх. А, ап. № 12            -   Три стаи и кухня