> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 386 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 386 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010
ОТНОСНО:  Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация      Р Е Ш И:   1.      Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 година. 2.      Задължава Кмета на Общината при организирането и провеждането на процедурите по разпореждане с имоти – общинска собственост да се придържа към приетата Годишна програма. 3.      Възлага на Кмета на Общината да обяви Годишната програма на интернет  страницата на Общината и в един местен вестник..