> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 385 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010

Р Е Ш Е Н И Е № 385 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010
ОТНОСНО:  Приемане на Списък за приватизация на обекти – общинска собственост и годишна прогноза за приходите и разходите от приватизация в Община Смолян за 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 6, ал. 2 и чл.10, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   Р Е Ш И:   І.  Приема списък на обособени нежилищни имоти общинска собственост, които ще се приватизират през 2010 година и ги включва в годишния списък за приватизация на обекти – общинска собственост, както следва: 1.      Обособен самостоятелен обект с идентификатор № 67653.915.287.1.12 на кота 0.00 със застроена площ 29,75 кв.м. от триетажна масивна сграда с идентификатор 67653.915.287.001, находяща се в имот кад. № 67653.915.287, представляващ УПИ VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян,      при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 008 и 009 над обекта: няма, под обекта: няма, ведно с 4,1% ид.ч. от общите части и правото на строеж върху земята (АОС № 1351/16.04.2008 г.). 2.      Обособен самостоятелен обект с идентификатор №67653.915.287.1.8 на                      кота 0.00 със застроена площ 40,84 кв.м. от триетажна масивна сграда с идентификатор 67653.915.287.001, находяща се в имот кад. № 67653.915.287, представляващ УПИ VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян,     при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 010 и 012, над обекта: 006, под обекта: няма, ведно с 5,63% ид.ч. от общите части и правото на строеж върху земята (АОС № 1352/16.04.2008 г.). 3.      Магазин, включващ приемна и складове на І – ви сутерен с идентификатор  67653.918.60.1.27 със застроена площ 58,91 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.918.60.1.25, 67653.918.60.1.26 и търговско помещение и складове на партерния етаж с идентификатор 67653.918.60.1.25 със застроена площ 89 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 67653.918.60.1.26, под обекта: 67653.918.60.1.27, над обекта: 67653.918.60.1.2 в жил. блок „КЦ”32, находящ се в УПИ V – За жилищно строителство и магазини, в кв. 2 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, ведно с 4,7% ид.ч. от общите части и правото на строеж (АОС № 150/30.03.1999г.). 4.      Магазин, включващ склад на І-ви сутерен с идентификатор 67653.918.61.1.25 със застроена площ 58,91 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.918.61.1.26 и търговско помещение на партерния етаж с идентификатор 67653.918.61.1.26 със застроена площ 89 кв.м., при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.918.61.1.25, над обекта: 67653.918.61.1.2, 67653.918.61.1.3 в жил. блок „КЦ” 33, находящ се в УПИ V – За жилищно строителство, магазини, първично обслужване, жилищни групи, в кв. 2 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, ведно с 4,7% ид.ч. от общите части и правото на строеж (АОС № 1458/23.06.2009 г.). ІІ.  Приема годишна прогноза за приходите и разходите от приватизация в Община Смолян за 2010 г. в размер на 256 400 лева и се разпределя, както следва: -          За попълване на общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол – 9% от общите приходи. -          Останалата част в размер на 91% от общите приходи се внася в специален фонд на разпореждане на Общинския съвет, като средствата по този фонд се използват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти на строителството. ІІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими процедури по подготовката на обектите за приватизация и да възложи изготвянето на правни анализи и приватизационни оценки за тези обекти.