> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 384 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 384 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 15.02.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 26

05.03.2010
ОТНОСНО: Отчет за извършени приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Смолян за 2009 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 1, ал. 2, т. 3, ал. 3 във връзка с чл.10, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, както и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     Р Е Ш И:            І.  Приема разпределението на постъпленията през 2009 г. от приватизационните сделки, както следва:  Þ    Специален фонд към Общинския съвет за инвестиции и ДА – 91% Приходи:                                                                                                             67 502 лв. -   Начално салдо към 01.01.2009 г.                                                                   3 102 лв. -   Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                 21 лв. -   Приходи от други лихви                                                                                5 810 лв.      -   Получени трансфери                                                                                    58 569 лв.   Þ    Фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен                   контрол – 9% Приходи:                                                                                                           17 022 лв. -   Начално салдо към 01.01.2009 г.                                                                10 648 лв. -   Приходи от лихви по текущи банкови сметки                                                   7 лв. -   Приходи от други лихви                                                                                   575 лв.               -   Получени трансфери                                                                                      5 792 лв.                                                                                                         Извършени разходи       Þ    Фонд “Приватизация – 9%                                                                              1.      Материали                                                                                                                 0 лв. 2.      Разходи за външни услуги                                                                         1 016 лв. 3.      Основен ремонт на ДМА                                                                          16 005 лв.             ОБЩО РАЗХОДИ                                                                                     17 021 лв.                                               Þ    Фонд “Приватизация – 91%                                                                              1.      Основен ремонт на ДМА                                                                                   0 лв. 2.      Придобиване на ДМА                                                                               67 502 лв. -         компютри и хардуер                                                                            29 974 лв. -         стопански инвентар                                                                               9 098 лв. -         инфраструктурни обекти                                                                     26 764 лв. -         други ДМА                                                                                              1 666 лв. 3.      Придобиване на НДА                                                                                         0 лв.             ОБЩО РАЗХОДИ                                                                                     67 502 лв.        ІІ. Приема отчета за следприватизационния контрол за 2009 година, съгласно Приложение № 1.   Приложение № 1   Отчет за следприватизационния контрол 2009 година 1. Обособена част”Медицински център” от “Медицински център І Смолян” ЕООД. Сделката е сключена с “Медицински център Смолян” ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО от д-р Мони Турналиев, по реда на чл. 111 от Закона за лечебните заведения.  Основно задължение на купувача е да изпълнява погасителния план към договора и да не променя предназначението на обособената част, която единствено може да бъде използвана за медицински и здравни дейности. Цена на сделката 270 300 лева, на разсрочено плащане за 10 години. Купувачът плаща вноските в срок. До 31.12.2009 г. постъпили 221 644,16 лева 2. Обособена част “Детска поликлиника” от “Медицински център І Смолян” ЕООД. Сделката е сключена с гражданско дружество“Общо практикуващи лекари” по реда на чл.111 от Закона за лечебните заведения. Първата вноска по договора е постъпила в срок. Вноската съгласно Решение №284/19.07.2001 г. на Общински съвет – Смолян е преведена от купувача по сметка на “Медицински център І-Смолян” ЕООД. Основно задължение на купувача е да изпълнява погасителния план към договора и да не променя предназначението на обособената част, която единствено може да бъде използвана за медицински и здравни дейности. Цена на сделката 93 400 лева, на разсрочено плащане за 10 години. Купувачът плаща вноските в срок.                      До 31.12.2009г. са изплатени 66 363,10 лева. 3. Обособена част “Поликлиника” от “Медицински център І–Смолян” ЕООД. Сделката е сключена с гражданско дружество “ДЖИ ПИ І” по реда на чл. 111 от Закона за лечебните заведения. Първата вноска по договора е постъпила в срок. Вноската съгласно Решение № 284/19.07.2001 г. на Общински съвет – Смолян е преведена от купувача по сметка на “Медицински център І-Смолян”ЕООД. Основно задължение на купувача е да изпълнява погасителния план към договора и да не променя предназначението на обособената част, която единствено може да бъде използвана за медицински и здравни дейности. Цена на сделката 97 400 лева, на разсрочено плащане за 10 години. Купувачът плаща вноските в срок. До 31.12.2009 г. са изплатени 69 205,20 лева. 4. Обособена част “Женска консултация І”, кв. Устово от “Медицински център І – Смолян” ЕООД. Купувач е ГД „Кадуцея”, представлявано от д-р Гарова и д-р Манчева.   Сделката е сключена по реда на чл.111 от ЗЛЗ. Основно задължение на купувача е да изпълнява погасителния план към договора и да не променя предназначението на обособената част, която единствено може да бъде използвана за медицински и здравни дейности. Цена на сделката – 26 000 лева. Сумата е разсрочена за 10 години съгласно чл.114 от ЗЛЗ. Купувачът е изплатил цената предсрочно. До 31.12.2009 г. са изплатени 26 000 лева. 5. Обособена част “АГ-Поликлиника” от “Медицински център І – Смолян” ЕООД. Купувач е ГД ”ПЕАН”, представлявано от д-р Георги Благоев. Сделката е по реда на чл.111 от ЗЛЗ. Основно задължение на купувача е да изпълнява погасителния план към договора и да не променя предназначението на обособената част, която единствено може да бъде използвана за медицински и здравни дейности. Цена на сделката – 128 773,70 лева. Сумата е разсрочена за 10 години съгласно чл.114 от ЗЛЗ. Купувачът плаща вноските в срок. До 31.12.2009 г. са изплатени 103 025,37 лева.  6. През 2007 година са реализирани четири приватизационни сделки. От тях една е от търг с явно наддаване и в договора няма поети ангажименти: 6.1. Магазин № 6, обособен като самостоятелен обект с идентификатор 915.287.1.6 на кота 3.20 със застроена площ 33 кв.м. от триетажна масивна сграда с идентификатор 67653.915.287.001, находяща се в УПИ VІ – БЗНС, кв. 159 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 915.287.1.5, 915.287.1.2 и открита тераса; под обекта: 915.287.1.8, ведно с 4,54 % ид.ч. от общите части и правото на строеж върху земята, продаден на “БЕЛЛА М” ООД,  гр. Смолян. Една от сделките е от публично оповестен конкурс: 6.2. Магазин – изток, обособен като самостоятелен обект с идентификатор 934.37.2.5 със застроена площ 115 кв.м., в жил. блок „ДАП” с идентификатор 934.37.2, находящ се в имот пл. №1372, УПИ ІІІ – жилищни блокове и магазини, в кв. 203 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 934.37.2.6 и над обекта: 934.37.2.10, ведно със съответните ид.ч. от общите части и правото строеж върху прилежащия поземлен имот, продаден на Милена Зефирова Карабова, гр. Смолян.  Три годишният период посочен в приватизационния договор не е изтекъл,  кандидатът e вложил посочените в договора инвестиции. Една от сделките е на основание §17, ал. 1 от ПЗР на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 35, ал. 1, т.2 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (отменен), Решение № 142/29.05.2006 г., Решение №339/08.01.2007 г. по адм. дело № 76/2006 г. по описа на Окръжен съд гр. Смолян и Решение № 9498/04.10.2006 г. по адм. дело  № 6963/2006 г. по описа на ВАС: 6.3. Магазин – запад, представляващ обособен обект с идентификатор 934.37.2.4 със застроена площ 125,35 кв.м. в жилищен блок на „ДАП”,  с идентификатор 934.37.2, находящ се в имот пл. №1372, УПИ ІІІ – жилищни блокове и магазини, в кв. 203 по ПУП на гр. Смолян, кв. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 934.37.2.8 и над обекта 934.37.2.9, ведно със съответното право на строеж върху прилежащия поземлен имот, продаден на „Кискинов” ЕООД, гр. Смолян. 7. От сключените приватизационни сделки през 2006 година за МАГАЗИН, включващ предверие, магазин, три броя складови помещения и тоалетен възел с обща застроена площ 102,80 кв.м., находящ се в партерния етаж на жилищен блок “Д - 1”, имот пл. № 390, участващ в УПИ І – жилищен блок, кв. 42 по ПУП на с. Смилян, при граници на УПИ: дере, площадно пространство пред блока, от две страни улична регулация, ведно с 5,21% ид.ч. от общите части на блока и правото на строеж, продаден на Митко Асенов Селински, с. Смилян,  са изпълнени поетите ангажименти посочени в приватизационния договор. До края на 2009 г. купувачът е извършил необходимите инвестиции.