> Начало > Екология > Законодателство > ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

За осъществяването на ефективен контрол в областта на околната среда, Община Смолян работи със основната законовата и подзаконовата нормативна база в областта на опазване на околната среда, както и нормативната уредба по местно самоуправление и местна администрация.

 • Закона за опазване на околната среда
 • Закона за управление на отпадъците
 • Закона за водите
 • Закона за чистота на атмосферния въздух
 • Закона за защитените територии
 • Закона за лечебните растения
 • Закона за подземните богатства
 • Закона за енергийната ефективност
 • Закона за устройство на територията
 • Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Смолян
 • Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Смолян
 • Наредба за съхранение на ландшафта при управление на земните маси на територията на община Смолян
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян
 • Наредба за изграждане, опазване и стопанисване на зелената система на община Смолян