ПРОЕКТИ

Община Смолян има разработена и влезнала в сила Общинска програма за опазване на околната среда, чийто приоритети са именно опазване и поддържане на природата и богатото биологично разнообразие; подобряване устойчивото управление на отпадъците – чрез Програма за управление на отпадъците, Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки, за осигуряване на здравословна и привлекателна околна среда във всички населени места в общината. Други приоритети са прилагането на екологична политика в развитието на селското стопанство и туризма, обезпечаване на доброто състояние на повърхностните и подземни води на територията на общината.

  1. ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА"
  2. ПРОЕКТ "ЗЕЛЕНИ ЕТИКЕТИ"
  3. Общинска програма за околна среда на община Смолян