> Начало > Администрация > Нормативни документи

Нормативни документи

 1. ХАРТА НА КЛИЕНТА
 2. ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
 3. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СМОЛЯН
 4. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН
 5. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТАЦИОННАТА И ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЯН
 6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ
 7. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИЯ СЛУЖИТЕЛ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СМОЛЯН
 8. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ (СЕОС) В ОБЩИНА СМОЛЯН
 9. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН
 10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В ОБЩИНА СМОЛЯН
 11. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СМОЛЯН ЗА 2023 ГОДИНА
 12. ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СМОЛЯН ЗА 2024 ГОДИНА
 13. НОМЕНКЛАТУРА НА ДЕЛАТА СЪС СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
 14. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на наемните правоотношения с общински жилищни имоти в Община Смолян 2015
 15. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41 от ЗОС за 2015 г.
 16. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41 от ЗОС за 2015 г.
 17. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41, ал.4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ за 2014 г.
 18. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41, ал.4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ за 2014 г.
 19. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НАЕМИ ЗА 2014 г.
 20. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41, ал.4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ за 2013 г.
 21. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41, ал.4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ за 2012 г.
 22. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41, ал.4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ за 2011 г.
 23. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41, ал.4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ за 2009 г.
 24. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР за разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост по чл.41, ал.4 от ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ за 2008 г.
 25. ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ СПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА СКИ ПИСТИТЕ В СКИ ЗОНАТА НА КУРОРТЕН КОМПЛЕКС ПАМПOРОВО