> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 383 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА 03.02.2010 ГОДИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 383 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА 03.02.2010 ГОДИНА

05.03.2010
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., BG 161РО001/1.4-05/2009:„Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   Р Е Ш И:     I.      Дава съгласие Община Смолян да кандидатства по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013, BG 161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” с проект „Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за обществен отдих в град Смолян” със следните обекти: 1.      Благоустрояване и вертикална планировка кв. 70, 73 и 74 – ж.к. „Прогреси”, гр. Смолян с подобекти: Ø      Подобект 1: „Инженеринг „Благоустрояване на ж. к. „Прогреси” –  кв.70, 73 и 74, кв. Устово”; Ø      Подобект 2: „Детски площадки; Паркоустройство – актуализация; „Изместване на кабелен електропровод 20 kV”. 2.      Зони за обществен отдих по поречието на р. Черна Ø      Подобект 1: „Зона за отдих „Чаршията”, гр. Смолян, кв. Устово” 3.      Реновация на пешеходна зона в Стар център – гр. Смолян 4.      Инженерна инфраструктура „Кетевска махала” II фаза, гр. Смолян, Обособена позиция № 1 – ул. „Боровец” и ул. „Станковица”. II.      Дава съгласие Община Смолян да осигури необходимото съфинансиране. III.      Предназначението на обектите на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта. IV.      Възлага на Кмета на Община Смолян изготвяне на преписка с необходимите документи за кандидатстване и внасяне на проектопредложението в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в срок до 08 февруари 2010 г. V.            Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс.