Наредби


НАРЕДБА №1  за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян


НАРЕДБА №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян (Изменена и допълнена с Решение № 29/29.12.2023 година на Общински Съвет - Смолян - линк

Приложение №1 - Такса битови отпадъци

Приложение №2 - Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Приложение №3 - Такси за детски градини, ученически общежития и други общински социални услуги

Приложение №4 - Такси технически услуги

Приложение №5 - Такси за административни услуги и права

Приложение №6 - Други цени и такси

Приложение №7 - Бланки


НАРЕДБА №3  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян (Изменена и допълнена с Решение № 1072/30.12.2022 година на Общински Съвет - Смолян линк


НАРЕДБА №4  за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество


НАРЕДБА №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост (Изменена и Допълнена с Решение № 1073/30.12.2022 година на Общински Съвет - Смолян линк


НАРЕДБА №6  за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община Смолян


НАРЕДБА №7  за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Смолян


НАРЕДБА №8  за създаване и функциониране на обществени съвети в Община Смолян


НАРЕДБА №9 за управление на отпадъците в Община Смолян


НАРЕДБА №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян


НАРЕДБА №11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности


НАРЕДБА №12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА №12


НАРЕДБА №13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Смолян


НАРЕДБА №14 за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Смолян


НАРЕДБА №15  за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия


НАРЕДБА №16  за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ, за рекламите, информационните и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян


НАРЕДБА №17 за реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване, ремонтиране, преобразуване, заздравяване, обезопасяване, хигиенизиране и естетизиране на строежи или части от тях от органите на Община Смолян.


НАРЕДБА №18 за управление на общинските пътища в Община Смолян


НАРЕДБА №19 за опазване на околната среда на територията на Община Смолян


НАРЕДБА №20  за управление на Община Смолян при бедствия и аварии


НАРЕДБА №21 за устройство и управление на гробищните паркове на Община Смолян


НАРЕДБА №22 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг


НАРЕДБА №23 за съхранение на ландшафта при управление на земните маси на територията на Община Смолян


НАРЕДБА №24  за предоставяне на общински концесии

ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ № 431/14.03.2017 Г.


НАРЕДБА №25 за организацията и управлението на общинските пазари на територията на Община Смолян


НАРЕДБА №26 за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Смолян


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, ЗАГРОБВАНЕТО ИМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН


НАРЕДБА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2


НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН