> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 382 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 382 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010
ОТНОСНО:  Именуване на улица в гр. Смолян, кв. Райково   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския съветник – ДИМИТЪР НИКОЛОВ КИСЬОВ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация       Р Е Ш И:   Именува улица без име, започваща от о.т. 386 до о.т. 1057 в кв. 54 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, в улица с име „Константин Яновски”.