> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 381 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010

Р Е Ш Е Н И Е № 381 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010
ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 352 от 17.12.2009 г. на Общински съвет – Смолян в частта му относно чл. 58 и чл. 59 от приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, на основание чл. 45, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя на Общинския съвет – ИВАН ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ и на основание чл. 45, ал. 9 и чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление местната администрация,  чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс   Р Е Ш И:   Изменя върнатото за ново обсъждане Решение № 352 от 17.12.2009 година на Общински съвет – Смолян в частта му относно чл. 58 и чл. 59 от приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян, както следва: Ø      Отменя чл. 58 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Смолян; Ø      Изменя чл. 59 по следния начин: „При неспазване на разпоредби по тази Наредба с изключение на случаите по чл. 60 на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.”.