> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 380 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 380 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010
ОТНОСНО:  Предложение до Президента на Републиката за опрощаване на дължими публични задължения на Страшимир Георгиев Спасов от гр. Смолян, ул. „Младост” № 20, бл. „Острица” № 10, вх. А, ап. 10   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     Р Е Ш И:   1.      Предлага на Президента на Републиката да не опрощава дължимото публично задължение на Страшимир Георгиев Спасов от гр. Смолян в размер на 300.00 лв. от наложена глоба.