> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 379 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 379 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Социални услуги за социално включване”, бюджетна линия BG 051РО001 – 5.2.06   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация       Р Е Ш И:   Дава съгласие Община Смолян да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Социални услуги за социално включване”, бюджетна линия BG 051РО001 – 5.2.06. Възлага на Кмета на Община Смолян изготвяне на проектното предложение с необходимите документи за кандидатстване и внасянето му в Министерството на труда и социалната политика – Агенция за социално подпомагане в срок до 28 януари 2010 година.