> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 378 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 378 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010
ОТНОСНО:  Промяна на чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, приета с Решение № 203/25.02.2005 г. на Общински съвет – Смолян, изменена с Решение № 444/28.06.2006 г. и Решение № 318/27.07.2009 г.   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     Р Е Ш И:                 I.       Изменя текста на чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост, както следва: „Продажбите на общински жилища се извършват със Заповед на Кмета на Общината след решение на Общинския съвет по цени: 1.      За жилища, находящи се в гр. Смолян: а/ кв. Нов център – 765 лева за кв.м. – монолитна конструкция; б/ кв. Смолян – 570 лева за кв.м. – панелна конструкция; в/ кв. Райково – 680 лева за кв.м. – монолитна конструкция; г/ кв. Устово – 425 лева за кв.м. – панелна конструкция. 2.      За жилища, находящи се в селата – 340 лева за кв.м.            II.      Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде Заповеди за продажба на жилищата, разпределени като жилища за продажба в Решение № 319/27.07.2009 г. на Общински съвет– Смолян, при положение, че наемателите им писмено декларират, че са съгласни да закупят жилището по предложените в настоящото решение цени и след плащане на продажната цена, данъци и такси да сключи договори за продажба при спазване на изискванията на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост.