> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 377 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 377 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010
ОТНОСНО:  Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален  № 912.112 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 19 и кв. 20 по плана на  гр. Смолян, кв. Горно Смолян   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията от 04.04.2009 година   Р Е Ш И:   Допуска промяна на предназначението на част от УПИ ХІІІ – Озеленяване в  кв. 20 и част от УПИ ІІІ – Озеленяване в кв. 19 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян с образуване на нов УПИ – За жилищно строителство с кадастрален № 912.112 по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: УПИ ХІІІ – Озеленяване, УПИ Х – 782, УПИ ХІ – 782, 779, УПИ ІХ – 779 и улични регулации.