> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 376 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 376 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.01.2010 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 25

03.02.2010
ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлен имот с кадастрален   № 913.666 предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 90 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията от  2008 година   Р Е Ш И:   Допуска промяна на предназначението на част от УПИ ІІ – Озеленяване в  кв. 90  по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян с образуване на нов УПИ – За обществено обслужване с кадастрален № 913.666 по кадастралната карта на гр. Смолян, при граници: УПИ ІІ – Озеленяване, езеро и улична регулация.