> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 375 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 375 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО: Начин на ползване на лесосечния фонд за 2010 година в гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Пампорово, землище Левочево   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 53, ал. 4 и ал. 2, т. 3 от Закона за горите   Р Е Ш И:   Ползването на дървесина от гори, собственост на Община Смолян, намиращи се в териториалния обхват на Държавно горско стопанство – Пампорово, отдел 25, подотдел „ж” и отдел 23, подотдел „а” да се осъществи чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно чл. 53, ал. 4 и ал. 2, т. 3 от Закона за горите и чл. 80, ал. 8 във връзка с ал. 2, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за горите. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да организира провеждането на процедурата по реда на Правилника за прилагане на Закона за горите и сключи договор със спечелилия кандидат.