> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 374 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 374 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО: Преразглеждане на Решение № 704 от 26.09.2007 г. на Общински съвет – Смолян, с което е учредено безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост – училище „Св. Пантелеймон” с. Широка лъка   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския съветник – КОСТА АТАНАСОВ НАЧЕВ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   Р Е Ш И:   1.      Сградата и дворното място на училище „Св. Пантелеймон” с. Широка лъка да бъдат продадени по данъчна оценка на Пловдивската Света Митрополия и Църковното настоятелство при храм „Успение на Пресвета Богородица” с. Широка лъка, като същите се задължават да запазят външния вид на сградата, която е неразделна част от църковния архитектурен ансамбъл.