> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 373 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 373 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Агенция по вписванията по реда на Закона за общинската собственост   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и § 30 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година           Р Е Ш И:   1.      Предоставя безвъзмездно за управление на Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието част от имот – публична общинска собственост – зала с обща площ 143 кв.м. и офис № 606 с обща площ 23 кв.м. на VІ – ти етаж в източното крило на сградата на Община Смолян, находяща се в УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч., с административен адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 12, актувана с Акт за публична общинска собственост  № 430/15.01.2001 г., за срок от 5 години. 2.      Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за безвъзмездно управление за срок от 5 /пет/ години на гореописаните помещения.