> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО: Попълване състава на Постоянните комисии на Общинския съвет   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на председателя на Общинския съвет – ИВАН ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1,  т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     Р Е Ш И:   1.      Избира Валери Здравков Ловчалиев за член на Постоянната комисия по териториално устройство и общинска собственост и на Постоянната комисия по екология, земеделие и гори.