> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 371 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 371 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за избор на инвеститор за модернизация и разширяване на топлоснабдителната мрежа на град Смолян чрез създаване на търговско дружество с общинско имущество   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация    Р Е Ш И:   1.      Дава съгласие Община Смолян да участва в учредяването на акционерно дружество с общинско имущество с едностепенна система на управление и Съвет на директорите от 5 члена и да запише като акционер 80 % от капитала на дружеството срещу извършване на непарична вноска на съществуващите и изградени на територията на град Смолян обекти и съоръжение за производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система. Оставащите 20 % от капитала на дружеството следва да бъдат записани от избран от Общината инвеститор срещу извършена парична вноска и съгласно решенията, прието по-долу. 2.      Дава съгласие за апорт на отоплителна централа, терена върху, който е изградена и съществуващата топлопреносна мрежа и упълномощава Кмета на Общината да извърши всички необходими действия за оценка на непаричната вноска, съгласно разпоредбата на чл. 73 от Търговски закон. 3.      Определя в Съвета на директорите на акционерното дружество да има двама представители на Общински съвет – Смолян. 4.      Открива процедура за избор на инвеститор за модернизация и разширяване на топлоснабдителната мрежа на град Смолян чрез създаване на търговско дружество с общинско имущество. 5.      Конкурсът е открит за участие на местни и чуждестранни лица, регистрирани като търговци. 6.      Изборът на инвеститор да се извърши чрез провеждане на конкурс при условия и критерии, определени в конкурсната документация. 7.      Конкурсната документация се закупува в сградата на Община Смолян, на цена в размер на 1000 лева, платима по банкова сметка на Община Смолян при Търговска банка Инвестбанк АД – клон Смолян, IBAN BG 38IORT80193150005000  BIG: IORTBGSF 8.      Конкурсната документация може да бъде закупена в срока посочен в нея срещу представяне на удостоверение за актуално състояние, пълномощно в случаите на упълномощаване на лице. 9.      Лицата, закупили конкурсната документация могат да отправят искане за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса до изтичане на крайния срок за подаване на оферти за участие в конкурса. Исканията за разяснения по процедурата следва да бъдат зададени писмено до Председателя на комисията за провеждане на конкурса на адрес: гр. Смолян, бул. „България” № 12 или на факс: 0301/624 26. 10.  Определя срок за депозиране на офертите на кандидатите 30 март 2010 година. 11.  Утвърждава конкурсната документация за провеждане на конкурса и приложените към нея Информационен меморандум, Образци на документи и Акционерно споразумение. 12.   Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими действия за провеждане на конкурсната процедура, да участва и представлява Общината при воденето на преговори с определения за спечелил конкурса кандидат за подписване на акционерно споразумение, да подпише акционерното дружество с общинско имущество като запише 80 % от капитала на дружеството срещу апорт на отоплителна централа, терена върху, който е изградена и съществуващата топлопреносна мрежа, както и да подпише всички необходими документи за регистрация на акционерното дружество с общинско имущество. 13.  Възлага на Кмета на Общината да обяви решението в един централен ежедневник.