> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 370 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 370 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската и квотите на община Смолян от областната и републиканската транспортни схеми, утвърждаване на маршрутните разписания, транспортните схеми и критериите, изискванията и начина на провеждане   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация     Р Е Ш И:   1.      Отлага разглеждането на решението по докладната записка за следващо заседание на Общинския съвет до 21.01.2010 година.