> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 369 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 369 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Решение № 119 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му състояло се на 30.07.2008 г., Протокол № 10 относно обявяване на населени места с регламентиране на  курортно строителство   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и 8 и чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Р Е Ш И:   1.      Допълва Решение № 119 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му състояло се на 30.07.2008 г., Протокол № 10 с населените  места – с. Гела, с. Стикъл, с. Солища,  с. Мугла и с. Стойките. 2.      Определя в землището, извън регулационните граници, на с. Широка лъка максимално разрешена етажност кота корниз до 8 м и плътност на застрояването до 30 %. 3.      Задължава Кмета на Общината и Главния архитект да реализират и контролират решението по т. 1 и т. 2.