> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 368 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 368 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО: Промяна в Програмата за ограничаване на структурния дефицит на Община Смолян през 2009 година, приета с Решение № 268 на Общински съвет – Смолян, взето на заседанието му състояло се на 09.07.2009 г., Протокол № 19   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   Р Е Ш И:   Променя Програмата за ограничаване на структурния дефицит на Община Смолян през 2009 като вместо: „С реализирането на това общинско предприятие се очаква то да разгърне и стопанска дейност, чрез разработването на материалната база за предоставяне на храна и напитки на служители и граждани”, изречението добива следния текст: „С реализирането на публично-частното партньорство се очаква да се разгърне стопанската дейност, чрез разработването на  материалната база за предоставяне на храна и напитки на служители и граждани.” Дава съгласие да се открие конкурсна процедура за избор на партньор, с който да се сключи договор за Публично-частно партньорство за осъществяване изпълнението на Програмата за ограничаване на структурния дефицит на Община Смолян през 2009 година. Упълномощава Кмета на Община Смолян да възложи изготвянето и да одобри конкурсна документация за провеждането на конкурсната процедура, както и да назначи комисия за разглеждане, оценка и класиране на предложенията. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договора за Публично-частно партньорство с класирания от комисията на първо място кандидат.