> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 367 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 367 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО:  Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2010 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 9 от Закона за общинските бюджети   Р Е Ш И:   1.      Приема план – сметката за приходите и разходите за събиране, извозване, обезвреждане в депото за битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване в Община Смолян през 2010 година по Приложение № 1.         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1       ПЛАН – СМЕТКА   за приходите и разходите за събиране, извозване, обезвреждане в депа на битови отпадъци и за поддържане на чистотата на територията за обществено ползване в Община Смолян през 2010 година       І.  Приходи – 2 000 000 лв., в т.ч.: -    при 80 % събираемост   І.1.  От физически лица                    –    850 000 лв. І.2.  От юридически лица     – 1 150 000 лв.   ІІ.  Разходи – 2 000 000 лв., в т.ч.:   ІІ. 1. За събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото за обезвреждане – 950 000 лв.;   ІІ. 2. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – 600 000 лв.;   ІІ. 3. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 450 000 лв.      Средствата от преходния остатък ще се разпределят за капиталови разходи при приемане на бюджет 2010 г.