> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 366 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 366 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО:  Участие на Община Смолян като партньор на местно ниво в Проект                        № 00071115 – Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки“   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация    Р Е Ш И:   1.       Общински съвет – Смолян дава съгласие Община Смолян да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. 2.       Одобрява текста на споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 3.       Упълномощава Кмета на Общината да подпише от името на Общината съответните споразумения за сътрудничество /Приложение № 1/ между Община Смолян, Министерство на културата, ПРООН и следните читалища/библиотеки на територията на общината: ·        Регионална библиотека „Николай Вранчев” – Смолян ·        Библиотека при НЧ „България” – с. Могилица ·        Библиотека при НЧ „Светлина” – с. Момчиловци. 4.       Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво. 5.       Възлага контрола по изпълнението на настоящото решение на Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта към Общински съвет – Смолян.                                                                                                                                                                                                                                         Приложение: Приложение № 1 – Споразумение за сътрудничество