> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 365 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 365 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 30.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 24

03.02.2010
ОТНОСНО:  Актуализация на бюджета на Община Смолян в дейност 751 „Библиотеки с регионален характер” от единната бюджетна класификация за 2009 година   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 от Закона за общинските бюджети и § 32 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година   Р Е Ш И:   1.      Актуализира бюджета на Община Смолян в дейност 751 „Библиотеки с регионален характер” от единната бюджетна класификация за 2009 година по Приложение № 1.