> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 364 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 364 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския съветник и председател на комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели на Районен съд гр. Смолян – МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5 от Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели Р Е Ш И: I.Предлага на Окръжен съд – Смолян да бъдат избрани за съдебни заседатели за Районен съд – Смолян следните кандидатури:    1.Красимир Асенов Парунов    2.Магдалена Томова Добрикова    3.Росица Анастасова Кехайова    4.Василка Стайкова Табакова    5.Соня Богданова Гитева    6.Елена Вълева Хаджипеткова    7.Тодор Стоев Згуров    8.Иванка Тодорова Лазарова    9.Тодорка Василева Димитрова   10.Надка Албенова Маслева   11.Елка Тодорова Господинова – Трендафилова   12.Гергана Георгиева Касабаджакова   13.Росена Велкова Милушева   14.Георги Николов Узунов   15.Мариана Георгиева Сивкова   16.Цветелина Стефкова Цоньовска   17.Христо Тодоров Караманолев   18.Катя Христова Сулинаджиева   19.Сийка Аврамова Вакева   20.Йорданка Атанасова Дичкова   21.Надежда Иванова Горанова   22.Тихомир Митков Ризов   23.Красимира Рафаилова Ангелова II.Допуска предварително изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.