> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 363 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 363 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Избор на кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския съветник и председател на комисията за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели на Окръжен съд гр. Смолян – МИЛКО ИВАНОВ ГАВАЗОВ и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5 от Наредба № 2/08.01.2008 г. за съдебните заседатели Р Е Ш И: I.Предлага на Апелативен съд – Пловдив да бъдат избрани за съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян следните кандидатури:    1.Таня Георгиева Згурова    2.Петя Костадинова Тодорова    3.Любка Неделчева Дурева    4.Васка Милушева Радева    5.Генчо Богданов Тодоров    6.Златка Атанасова Петрова    7.Юлия Руменова Сиракова    8.Незифе Юсуф Хаджи    9.Стоян Иванов Иванов   10.Светлана Кузманова Кузманова – Берова   11.Йорданка Георгиева Кръстанова   12.Мария Иванова Дерекьовска   13.Петрана Иванова Щерева II.Допуска предварително изпълнение на решението, съгласно чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.