> Начало > Стратегически програми > ПИРО 2021-2027 > ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 2021-2027 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 2021-2027 Г.

22.05.2024

Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Смолян за 2023 г. е разработен на основание чл. 23, т.2 и т.4 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и чл.72 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

Годишният доклад е изработен на базата на информация, предоставена от служителите на Общинска администрация - Смолян и данни предоставени от НСИ, Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Смолян, ВИК – Смолян и РУО – Смолян. За верифициране на получената писмена информация са проведени работни срещи с всички общински дирекции, чиято работа е свързана с изпълнението на плана за интегрирано развитие.

PDF Файл - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО 2021-2027 Г.