> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №174 ДО №198 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.04.20

РЕШЕНИЯ ОТ №174 ДО №198 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 25.04.2024 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 9

02.05.2024

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

РЕШЕНИЕ №174 – ОТНОСНО: Приемане на годишен доклад за 2023 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Смолян за периода 2021-2027 година. 


РЕШЕНИЕ №175 – ОТНОСНО: Приемане на Годишен отчет за 2023 г. по изпълнение на Програмата за намаляване нивата фини прахови частици /ФПЧ10/ и достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух на Община Смолян и Плана за действие към нея за периода 2020- 2025г.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ОТЧЕТ за 2023г. на Програмата за намаляване нивата фини прахови частици /ФПЧ10/ и достигане на утвърдените норми за качеството на атмосферния въздух на Община Смолян и Плана за действие към нея за периода 2020- 2025г.


РЕШЕНИЕ №176 – ОТНОСНО: Приемане  годишен отчет за 2023г. на Общинска програма за опазване на околната среда на община Смолян  за  периода 2022 –2028 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ - ОТЧЕТ за 2023 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2022-2028


РЕШЕНИЕ №177 – ОТНОСНО: Приемане за сведение на Годишния отчет за 2023 г. по изпълнение на Програмата за управление на отпадъците 2021–2028 г.   

ПРИЛОЖЕНИЕ - ОТЧЕТ за 2023 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 2021-2028


РЕШЕНИЕ №178 – ОТНОСНО: Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.  


РЕШЕНИЕ №179 – ОТНОСНО: Приемане на Актуализиран план за действие на Община Смолян за интегриране на ромите за периода 2024-2027 г.


РЕШЕНИЕ №180 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план  за обект : „Кабелна линия  20 kV, тип NA2XS(F)2Y 3х1х185мм2/ от ЖPN№20 на ВЛ  20 kV „Серафимово“ до нов БКТП в УПИ I, кв.81 /ПИ 67547.507.8/, с.Смилян, община Смолян. 


РЕШЕНИЕ №181 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Селскостопанска сграда“ на Маунтийн бийф в имот 49014.12.422, с.Момчиловци, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №182 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план –парцеларен план за обект : „Кабел НН за захранване на селскостопанска постройка в поземлен имот 67653.300.479, местност „Рупцовото“, кв.Устово, землище Смолян“.


РЕШЕНИЕ №183 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – озеленяване  предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.14  по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №184 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 81520.501.9038 и част от поземлен имот с идентификатор 81520.501.9037 по кадастралната карта на с. Чокманово, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №185 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени разположени в поземлен имот с идентификатор 48814.2.399 по кадастралната карта на с. Могилица, за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №186 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен в поземлен имот с идентификатор 67547.501.339  по кадастралната карта на с. Смилян, за поставяне на преместваем обект-навес по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост


РЕШЕНИЕ №187 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост, находящо се в сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по кадастрална карта на гр.Смолян, Административна сграда (Автогара), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №188 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Смолян (Стоматологична поликлиника ), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №189 – ОТНОСНО: Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землищата на гр. Смолян и с. Момчиловци, общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №190 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.1.6 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №191 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/ .


РЕШЕНИЕ №192 – ОТНОСНО: Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2024 г. за изтъкнати дейци и творци от областта на науката, културата, образованието, техниката и журналистиката по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.


РЕШЕНИЕ №193 – ОТНОСНО: Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2023 г.


РЕШЕНИЕ №194 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR001-1.004 „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ по Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. 


РЕШЕНИЕ №195 – ОТНОСНО: Актуализиране състава на комисия за определяне на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Смолян.


РЕШЕНИЕ №196 – ОТНОСНО: Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на  терени общинска собственост за поставяне на рекламни съоръжения, като елемент от градското обзавеждане – за извършване на рекламна дейност по реда на чл. 56 от ЗУТ и  Закона за общинската собственост.  


РЕШЕНИЕ №197 – ОТНОСНО: Приемане на Годишния Финансов Отчет за 2023 г. на „Център за Психично Здраве-Смолян“ ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404.


РЕШЕНИЕ №198 – ОТНОСНО: Обсъждане разширяване дейността  на Временната комисия за проучване на възможностите за изграждане на градски парк и паркови пространства в град  Смолян и в тази връзка увеличаване на състава и.


ДИМИТЪР КАЦАРОВ

Председател на Общинскински съвет Смолян