СЪОБЩЕНИЕ

16.04.2024

На основание чл. 46, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, на 19.04.2024 година /петък/ от 09.30 до 13.00 часа в зала № 211 на Община Смолян ще проведат заседания на Постоянните комисии както следва:

  • ПК БФИР - заседава от 09.30 до 10.30 часа в зала № 211;
  • ПК ТУОСЕЗГ - заседава от 10.30 до 11.30 часа в зала № 211;
  • ПК ЗСДОКВМС - заседава от 11.30 до 12.00 часа в зала № 211;
  • ПК ЗМСОРС - заседава от 12.00 до 13.00 часа в зала № 211.


I. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

  • Постоянна комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие е водеща комисия по т. 1, 3-5, 10, 13-22, 24, 25.
  • Постоянна комисия по териториално устройство, общинска собственост, екология, земеделие и гори е водеща комисия по т. 2, 7- 9, 11, 12, 26.

- Разглежда и т. 1, 3-5, 10, 13-19, 24, 25.

  • Постоянна комисия по здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта е водеща комисия по т. 6, 23.

- Разглежда и т. 20, 21, 25.

  • Постоянна комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност.

- Разглежда т. от 1 до 26 вкл.


ДИМИТЪР КАЦАРОВ
Председател на Общински съвет