> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №147 ДО №173 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.20

РЕШЕНИЯ ОТ №147 ДО №173 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 28.03.2024 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 8

04.04.2024

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №147 – ОТНОСНО: Бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2025 – 2027г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност.


РЕШЕНИЕ №148 – ОТНОСНО: Изпълнение на Общия устройствен план на Община Смолян за 2023 год.


РЕШЕНИЕ №149 – ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2024 г. съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Общински план за младежта за 2024 г.


РЕШЕНИЕ №150 – ОТНОСНО: Подписване на партньорско споразумение за изпълнение на проект по програма „Евро-Средиземноморски басейн“ (Euro-MED) 2021-2027, приоритет 2 „По-зелено Средиземноморие“, мисия 3 „Насърчаване на области със „зелен“ начин на живот“.


РЕШЕНИЕ №151 – ОТНОСНО: Осигуряване на допълнително финансиране на одобрените проектни предложения по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2026 г.


РЕШЕНИЕ №152 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.30.30 местност „Св. Илия“, землище на с. Момчиловци, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №153 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян (Стоматологична поликлиника ), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №154 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623.7.57 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян (Стоматологична поликлиника ), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №155 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост разположени в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв.155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №156 – ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на тенис корт, разположен в югоизточната част на п. и. с идентификатор 67653.922.66, по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №157 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост помещение на първи етаж в сграда с идентификатор 67547.501.371.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Смилян, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №158 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.912.110 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №159 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.200 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №160 – ОТНОСНО: Продажба на сгради с идентификатори 67547.501.1426.6 и 67547.501.1426.7 - частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №161 – ОТНОСНО: Повторно удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Грижа в дома в Община Смолян“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027 г.


РЕШЕНИЕ №162 – ОТНОСНО: Изменение на Решение № 43 от 21.12.2023г. на Общински съвет – Смолян, с което се създава Съвет по въпросите на социалните услуги.


РЕШЕНИЕ №163 – ОТНОСНО: Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2023 г., и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2024 г.


РЕШЕНИЕ №164 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян за членство към Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България“.


РЕШЕНИЕ №165 – ОТНОСНО: Осигуряване на допълнително финансиране на одобреното проектно предложение „Младежки център-Смолян“ по процедура BG-RRP-1.008 „А1 Младежки центрове (в областни градове)“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).


РЕШЕНИЕ №166 – ОТНОСНО: Компенсирани промени и трансформиране в Списък за капиталови разходи от Целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г.


РЕШЕНИЕ №167 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на т. II от Решение № 142 от 29.02.2024г. на Общински съвет-Смолян върнато със Заповед № АП-03-14-109 от 15.03.2024г. на Областния управител на Област Смолян.


РЕШЕНИЕ №168 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №77 от 29.02.2024 г. на Общински съвет Смолян, върнато със Заповед № АП-03-14-109 от 15.03.2024 г. на Областния управител на Област Смолян.


РЕШЕНИЕ №169 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян към Фонд „Условия на труд“ финансиран от Министерството на труда и социалната политика.


РЕШЕНИЕ №170 – ОТНОСНО: Депозирана докладна записка за приключване на ликвидация с вх. №ОбС000221 от 21.02.2024г. на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие - РДЗ И СР“ ООД в ликвидация с ЕИК: 120040327 от ликвидатора адв. Богдан Караманолов.


РЕШЕНИЕ №171 – ОТНОСНО: Постъпил Доклад за дейността на РС „ПБЗН“ Смолян за 2023г. входиран с вх. № ОбС00279 от 07.03.2024 г. в деловодството на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №172 – ОТНОСНО: Постъпил доклад от проведено заседание на Временната комисията за избор на съдебни заседатели избрана с Решение №1278 от 29.06.2023г. изменено и допълнено с Решение №72 от 09.02.2024 г., за откриване процедура по определяне на съдебни заседатели за Районен съд- Смолян и Окръжен съд – Смолян.


РЕШЕНИЕ №173 – ОТНОСНО: Приемане на Решение за изискване на отчет от „Сдружение Футболен Клуб „Родопа „ – Смолян.


ДИМИТЪР КАЦАРОВ
Председател на Общински съвет Смолян