> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №76 ДО №146 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.02.202

РЕШЕНИЯ ОТ №76 ДО №146 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 29.02.2024 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 7

08.03.2024

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н

 

ДНЕВЕН РЕД на заседание на Общински съвет - Смолян, състояло се на 29.02.2024 г.


РЕШЕНИЕ №76 – ОТНОСНО: Представяне на Програма за управление на Община Смолян за периода 2023-2027 г.


РЕШЕНИЕ №77 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян към Фонд „Условия на труд“ финансиран от Министерството на труда и социалната политика.


РЕШЕНИЕ №78 – ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG-RRP-4.028 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (Покана 2).


РЕШЕНИЕ №79 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV от нов БКТП „Кетевска“ до нов БКТП „Васил Петлешков“ в гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №80 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV от нов БКТП „Св. Атанас“ до ТП „Соколица 1“ в гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №81 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV от нов БКТП „Васил Петлешков“ до нов БКТП „Св. Атанас“ в гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №82 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1061 местност „ВАДАТА“, землище на с. Левочево, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №83 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – Устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Разширение на система /съоръжения/ за изкуствено заснежаване в к.к. Пампорово“–2, з-ще Смолян и з-ще Стойките, общ. Смолян в частта на ПУП –План за регулация и застрояване на курортно ядро „Студенец“, к.к. Пампорово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №84 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.64 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №85 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IХ – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 81 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №86 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – озеленяване в кв.236 и на част от УПИ II – за озеленяване в кв.207 предвидени в устройствения план за озеленена площ по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №87 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.1.5 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №88 – ОТНОСНО: Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67547.501.339.1.5 по кадастрална карта на с. Смилян, общ. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).


РЕШЕНИЕ №89 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян (Стоматологична поликлиника ), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №90 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост помещение на първи етаж в сграда построена в УПИ III –Училище, кв.17 по плана на с. Могилица, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №91 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост (Свети Пантелеймон).


РЕШЕНИЕ №92 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти за продажба на вестници и списания по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №93 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по кадастрална карта на гр. Смолян, Административна сграда (Автогара), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №94 – ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на помещения публична общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 67653.914.404.1 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян за образователна дейност по реда на Закона за общинската собственост (закрита детска градина „Детелина“).


РЕШЕНИЕ №95 – ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот-публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Дирекция „Социално подпомагане“-Смолян към Агенция за социално подпомагане гр. София по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №96 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на младежки организации.


РЕШЕНИЕ №97 – ОТНОСНО: Възлагане на дейностите в горски територии – общинска собственост за маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.


РЕШЕНИЕ №98 – ОТНОСНО: Приема да проведе общо обсъждане и поименно еднократно гласуване, резултатът от което да се отнесе и да важи за всяко едно от решенията от т. 25 до т. 67 вкл., от дневния ред, относно определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване, на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

РЕШЕНИЕ №099 – с. Арда

РЕШЕНИЕ №100 – с. Белев дол

РЕШЕНИЕ №101 – с. Бориково

РЕШЕНИЕ №102 – с. Бостина

РЕШЕНИЕ №103 – с. Буката

РЕШЕНИЕ №104 – с. Букаците

РЕШЕНИЕ №105 – с. Виево

РЕШЕНИЕ №106 – с. Вълчан

РЕШЕНИЕ №107 – с. Гела

РЕШЕНИЕ №108 – с. Горна Арда

РЕШЕНИЕ №109 – с. Горово

РЕШЕНИЕ №110 – с . Градът

РЕШЕНИЕ №111 – с. Катраница

РЕШЕНИЕ №112 – с. Киселчово

РЕШЕНИЕ №113 – с. Кошница

РЕШЕНИЕ №114 – с. Кремене

РЕШЕНИЕ №115 – с. Кутела

РЕШЕНИЕ №116 – с. Левочево

РЕШЕНИЕ №117 – с. Лъка

РЕШЕНИЕ №118 – с. Могилица

РЕШЕНИЕ №119 – с. Момчиловци

РЕШЕНИЕ №120 – с. Мугла

РЕШЕНИЕ №121 – с. Орешец

РЕШЕНИЕ №122 – с. Петково

РЕШЕНИЕ №123 – с. Подвис

РЕШЕНИЕ №124 – с. Полк. Серафимово

РЕШЕНИЕ №125 – с. Река

РЕШЕНИЕ №126 – с. Селище

РЕШЕНИЕ №127 – с. Сивино

РЕШЕНИЕ №128 – с. Славейно

РЕШЕНИЕ №129 – с. Смилян

РЕШЕНИЕ №130 – гр. Смолян

РЕШЕНИЕ №131 – с. Соколовци

РЕШЕНИЕ №132 – с. Солища

РЕШЕНИЕ №133 – с. Стойките

РЕШЕНИЕ №134 – с. Стража

РЕШЕНИЕ №135 – с. Тикале

РЕШЕНИЕ №136 – с. Требище

РЕШЕНИЕ №137 – с. Турян

РЕШЕНИЕ №138 – с. Търън

РЕШЕНИЕ №139 – с. Чеплетен

РЕШЕНИЕ №140 – с. Чокманово

РЕШЕНИЕ №141 – с. Широка лъка

 


РЕШЕНИЕ №142 – ОТНОСНО: Получена покана за участие на Община Смолян редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД - гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №143 – ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии избрани с Решение № 4 от 30.11.2023г. на Общински съвет – Смолян.


РЕШЕНИЕ №144 – ОТНОСНО: Отчет–анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – к.к. Пампорово през 2023г., с входящ №ОбС000110/05.02.2024 г., и информация за противопожарното състояние на обектите, общинска собственост на територията на обслужвания район и нерешени проблеми през 2023 г., с вх. № ОбС 000109/05.02.2024 г.


РЕШЕНИЕ №145 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 61 от 09.02.2024г. на Общински съвет Смолян върнато със Заповед № АП-03-14-75 от 23.02.2024г. на Областния управител на Област Смолян.


РЕШЕНИЕ №146 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 63 от 09.02.2024г. на Общински съвет Смолян върнато със Заповед № АП-03-14-75 от 23.02.2024г. на Областния управител на Област Смолян.


ДИМИТЪР КАЦАРОВ
Председател на Общински съвет Смолян