> Начало > Общински съвет > Решения > Р Е Ш Е Н И Е № 362 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 Г

Р Е Ш Е Н И Е № 362 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23

05.01.2010
ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор с Атанас Марков Суров и Снежана Маркова Колева по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, кв. 104 по плана на гр. Смолян, кв. Райково Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян – ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 47, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията Р Е Ш И: 1.Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Атанас Марков Суров и Снежана Маркова Колева по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията. 2.Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор с Атанас Марков Суров и Снежана Маркова Колева за продажба на общински терен с площ 289 кв.м., представляващи част от поземлен имот № 67653.922.349, целия с площ от 1 017 кв.м., при граници: п.и. № 67653.922.296, п.и. № 67653.922.796, п.и. № 67653.722.1, п.и. № 67653.922.308, п.и. № 67653.922.307, п.и. № 67653.922306, п.и. № 67653.922.652, общински терен с площ 89 кв.м., представляващи част от поземлен имот № 67653.922.652, целия с площ от 1 569 кв.м., при граници: п.и. № 67653.922.349, п.и. № 67653.922.296, п.и. № 67653.922.796, п.и. № 67653.922.293, п.и. № 67653.922.295, общински терен с площ 106 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 67653.922.796, целия с площ 796 кв.м., при граници: п.и. № 67653.922.652, п.и. № 67653.922.296, п.и. № 67653.922.349, п.и. № 67653.922.293 по плана на гр. Смолян, кв. Райково на пазарна цена 9 940 (девет хиляди деветстотин и четиридесет) лева, без ДДС. След влизане в сила на изменението на подробния устройствен план и плащане на цената да сключи окончателен договор.