> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №54 ДО №75 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.02.2024

РЕШЕНИЯ ОТ №54 ДО №75 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 09.02.2024 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 6

19.02.2024

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №54 – ОТНОСНО: Приемане на Бюджет на Община Смолян за 2024 година.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РЕШЕНИЕ №54


РЕШЕНИЕ №55 – ОТНОСНО: Удължаване срока за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по проект „Грижа в дома в Община Смолян“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“2021-2027 г.


РЕШЕНИЕ №56 – ОТНОСНО: Предоставяне на средства за заплащане на разходи по извършване на обследвания за енергийна ефективност и обследвания за установяване на технически характеристики на самостоятелни обекти в многофамилна жилищна сграда собственост в Община Смолян за кандидатстване по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.


РЕШЕНИЕ №57 – ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на Регионална здравна инспекция-Смолян на самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.13 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян, находящ се в сградата с идентификатор 67653.917.623.7 (Стоматологична поликлиника гр. Смолян) за кабинет по дентално-здраве и профилактика на деца и ученици до 18-годишна възраст по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №58 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ I–ПВЛ и УПИ II-ТП кв.1, поземлени имоти с идентификатори 69345.6.217 и 69345.6.221, с. Стойките, м-ст „Ардашлъ“, к.я. Студенец, к.к. Пампорово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №59 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67965.10.45 местност „БОРЦЕТО“, землище на с. Соколовци, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №60 – ОТНОСНО: Изкупуване на проектен имот с идентификатор 67653.924.632 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №61 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 14129.930.218 по плана на кадастралната карта на с. Габрица, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №62 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.921.25 по плана на кадастралната карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №63 – ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.101.162 по плана на кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №64 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част (394 кв. м.) от поземлен имот с идентификатор 67547.501.1426 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилян, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №65 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, за част (457 кв. м.) от поземлен имот с идентификатор 67547.501.1426 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смилян, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №66 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 69345.100.106 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №67 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда построена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян (Стоматологична поликлиника ), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №68 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост находящи се в подземен паркинг на театъра, разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.918.45 по кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №69 – ОТНОСНО: Предоставяне на общински поземлен фонд на основание §27,ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.


РЕШЕНИЕ №70 – ОТНОСНО: Определяне на годишни наемни цени за отдаване под наем на пасища, мери и ливади за декар площ от общинския поземлен фонд на Община Смолян, за имотите, които ще бъдат разпределени през 2024 година, на основание чл.37и, ал.1, ал.6, ал.7 и ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


РЕШЕНИЕ №71 – ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на Община Смолян, за участие в редовното общо събрание на „Перелик инфраструктурна компания“ АД с ЕИК: 200093426.


РЕШЕНИЕ №72 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 1278 от 29.06.2023г. за откриване процедура по определяне на съдебни заседатели за районен съд- Смолян и Окръжен съд - Смолян и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.


РЕШЕНИЕ №73 – ОТНОСНО: Обсъждане създаването на временна комисия, за проучване възможностите за изграждане на градски парк и паркови пространства в гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №74 – ОТНОСНО: Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2023 г. в „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД.


РЕШЕНИЕ №75 – ОТНОСНО: Създаване на временна комисия за подготовка на нов Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.ДИМИТЪР КАЦАРОВ
Председател на Общински съвет Смолян