> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №29 ДО №53 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.12.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №29 ДО №53 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 21.12.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 5

29.12.2023

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №29 – ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян

Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян

Приложение №1 - Такси за услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места

Приложение №2 - Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

Приложение №4 - Такси, които се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извън селищните територии

Приложение №6 - Други цени и такси


РЕШЕНИЕ №30 – ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2023 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


РЕШЕНИЕ №31 – ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 г.


РЕШЕНИЕ №32 – ОТНОСНО: Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ - План-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ


РЕШЕНИЕ №33 – ОТНОСНО: Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

ПРИЛОЖЕНИЕ - Предложения за ресурсно обезпечаване на дейностите по управление и контрол на отпадъците на територията на община Смолян


РЕШЕНИЕ №34 – ОТНОСНО: Даване съгласие за Актуализация на бюджета на ОУ „Иван Вазов“ в частта за капиталовите разходи.


РЕШЕНИЕ №35 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения разположени в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №36 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост на първи етаж в сграда с идентификатор 68521.504.17.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68521.504.17 по кадастрална карта на с. Средок, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №37 – ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №38 – ОТНОСНО: Отдаване под наем без търг или конкурс на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост на Държавно Предприятие „Български спортен тотализатор“.


РЕШЕНИЕ №39 – ОТНОСНО: Предоставяне на помещения - публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Родопски Драматичен театър „Николай Хайтов“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №40 – ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 87 от 30.01.2020г., на Общинския съвет – Смолян и приемане на нов състав на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта.


РЕШЕНИЕ №41 – ОТНОСНО: Разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари и медицински специалисти работещи в лечебни заведения на територията на Община Смолян


РЕШЕНИЕ №42 – ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2024 година

ПРИЛОЖЕНИЕ - Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2024 година


РЕШЕНИЕ №43 – ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 814 от 31.03.2022г. на Общински съвет – Смолян изменено с решение № 1088 от 26.01.2023 г. на Общински съвет – Смолян и приемане на ново решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги


РЕШЕНИЕ №44 – ОТНОСНО: Подаване на проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Техническа помощ“ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“


РЕШЕНИЕ №45 – ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда върху поземлен имот с идентификатор 67547.501.1074 по кадастрална карта на с. Смилян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 49, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.


РЕШЕНИЕ №46 – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността (гр. Смолян, кв. Райково)


РЕШЕНИЕ №47 – ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността (с. Ряка, общ. Смолян)


РЕШЕНИЕ №48 – ОТНОСНО: Продажба на Урегулиран поземлен имот V, кв. 9 по плана на с. Мугла, общ. Смолян


РЕШЕНИЕ №49 – ОТНОСНО: Депозирана докладна записка за приключване на ликвидация с вх. № ОбС 000589 от 27.11.2023г. на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД в ликвидация с ЕИК: 120040327 и покана за свикване на общо събрание с вх. № ДЛ008078 от 27.11.2023г. от ликвидатора адв. Богдан Караманолов


РЕШЕНИЕ №50 – ОТНОСНО: Компенсирани промени за окончателни капиталови разходи във връзка с чл. 124, ал. 3 от ЗПФ


РЕШЕНИЕ №51 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ V-за паркинг, УПИ II и улична регулация м/у о.т.47 и о.т. 52, в кв.3 в к.т.я. „Малина“, м-ст „Ардашлъ“, к.к. Пампорово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №52 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 23 от 12.12.2023г. на Общински съвет Смолян върнато със Заповед № АП-03-14-600 от 20.12.2023 г. на Областния управител на Област Смолян.


РЕШЕНИЕ №53 – ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 24 от 12.12.2023 г. на Общински съвет Смолян върнато със Заповед № АП-03-14-600 от 20.12.2023 г. на Областния управител на Област Смолян.


 

ДИМИТЪР КАЦАРОВ
Председател на Общински съвет – Смолян