> Начало > Общински съвет > Решения > РЕШЕНИЯ ОТ №5 ДО №28 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.12.2023

РЕШЕНИЯ ОТ №5 ДО №28 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 12.12.2023 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 4

20.12.2023

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н


РЕШЕНИЕ №5 – ОТНОСНО: Даване на съгласие за партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „ПРИЕМНА ГРИЖА“ на областно и национално ниво по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.


РЕШЕНИЕ №6 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Селскостопанска сграда“ на „Маунтийн бийф“ в с. Момчиловци, поземлен имот 49014.12.422“.


РЕШЕНИЕ №7 – ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.53 местност „ИМАРЕТ ДЕРЕ“, землище на с. Кутела, общ. Смолян.


РЕШЕНИЕ №8 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I–97 за озеленяване и /УПИ/ II-97 за озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв. 179 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №9 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХ – 232, 233, 234 за озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ц. част.


РЕШЕНИЕ №10 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 207 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян.


РЕШЕНИЕ №11 – ОТНОСНО: Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 13 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.


РЕШЕНИЕ №12 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за обект: „Външно електрозахранване на преместваем обект–бунгало в ПИ 83274.10.4803 от ККР на с. Широка лъка, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №13 – ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда на Димитър Рабишев, ПИ 57282.36.5, с. Полковник Серафимово, общ. Смолян“.


РЕШЕНИЕ №14 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.912.62 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №15 – ОТНОСНО: Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.913.732 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ.


РЕШЕНИЕ №16 – ОТНОСНО: Изкупуване на проектен имот с идентификатор 67653.911.144, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №17 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.912.398 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №18 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.500 по кадастралната карта на гр. Смолян.


РЕШЕНИЕ №19 – ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.927.235 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово.


РЕШЕНИЕ №20 – ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Синдикален Регионален Съюз към КТ „Подкрепа“ – гр. Смолян с ЕИК 120555494 на помещение частна общинска собственост, находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.67 по кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.


РЕШЕНИЕ №21 – ОТНОСНО: Компенсирани промени за окончателни капиталови разходи във връзка с чл. 124, ал. 3 от ЗПФ.


РЕШЕНИЕ №22 – ОТНОСНО: Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози.


РЕШЕНИЕ №23 – ОТНОСНО: Отмяна на Решение №15 от 28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, с което е одобрена структура и обща числеността на общинска администрация Смолян и приемане на нова.


РЕШЕНИЕ №24 – ОТНОСНО: Определяне размера на трудовите възнаграждения на новоизбраните кмет на община и кметове на кметства.


РЕШЕНИЕ №25 – ОТНОСНО: Уведомление с вх. № ДЛ007713 от 14.11.2023г., депозирано от изпълнителния директор на „Перелик инфраструктурна компания“ АД с ЕИК: 200093426 подадено във връзка със заявление от адв. Елена Димитрова Даскалова-Радева за освобождаване от качеството ѝ на член в съвета на директорите.


РЕШЕНИЕ №26 – ОТНОСНО: Избиране на представител на Общински съвет – Смолян в Областния съвет за развитие на Област Смолян.


РЕШЕНИЕ №27 – ОТНОСНО: Даване на съгласие Председателят на Общински съвет Смолян да членува в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.


РЕШЕНИЕ №28 – ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет - Смолян в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).


ДИМИТЪР КАЦАРОВ
Председател на Общински съвет – Смолян